REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO iPODRÓŻE.pl 

 

Sklep internetowy ipodroze.pl jest prowadzony i administrowany przez Solitom Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa, NIP 525-22-21-795, REGON 017396536.
Treść niniejszego Regulaminu określa zasady korzystania ze Sklepu ipodroze.pl

§ 1 DEFINICJE

Użyte w treści Regulaminu wyrażenia mają następujące znaczenie: ipodroze.pl lub biuro podróży - Solitom Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa, NIP 525-22-21-795, REGON 017396536 Sklep – sklep internetowy prowadzony przez biuro podróży ipodroze.pl pod adresem ipodroze.pl/sklep Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów Towarów w Sklepie. Konsument – osoba określona w treści art. 221 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); Art. 221 Kodeksu cywilnego – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Towar – nowa, pozbawiona wad rzecz ruchoma, której możliwość nabycia oferowana jest na stronie Sklepu.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów przy wykorzystaniu sieci Internet. Zamówienia Klientów mogą być składane przy użyciu funkcjonalności Sklepu przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

2. Towary dostępne w Sklepie są nowe, zapakowane w oryginalne opakowania. Ręcznie wykonane wyroby są unikalne i wykonane z ogromną starannością.

3. Do sprawnego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień niezbędne jest korzystanie przez Klienta z urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową oraz posiadanie konta e-mail.

4. Klient nie może podejmować jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby spowodować nieprawidłowe działanie systemu obsługującego Sklep. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§ 3 ZAMÓWIENIA

1. Składanie zamówień w Sklepie nie wymaga konieczności rejestrowania się na stronie Sklepu.

2. Klient chcąc dokonać zakupu Towarów dostępnych w Sklepie zobowiązany jest do złożenia zamówienia. Aby poprawnie złożyć zamówienie Klient powinien kliknąć na przycisk zamów, a następnie uzupełnić formularz kontaktowy o dane niezbędne do realizacji zamówienia Klienta, a także określić formę płatności.

3. Wypełnienie wszystkich pól formularza kontaktowego jest niezbędne do skutecznego złożenia zamówienia.

4. Skuteczne złożenie zamówienia zostanie potwierdzone przez Sklep za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do Klienta.

5. Zamówienia Klientów będą niezwłocznie kompletowane i przygotowywane do wysyłki na adres wskazany w treści formularza kontaktowego. W przypadku wyboru płatności przelewem bezpośrednim na rachunek Sklepu lub konta przelewy24.pl zamówiony Towar będzie wysyłany najpóźniej jeden dzień roboczy po dniu zaksięgowania płatności na rachunku Sklepu. W przypadku wyboru płatności za pobraniem zamówiony Towar będzie wysyłany najpóźniej jeden dzień roboczy po dniu otrzymaniu zamówienia.

§ 4 PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny Towarów podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w polskich złotych.

2. Cena brutto Towaru obejmuje koszty dostarczenia Towaru do Klienta za pośrednictwem kuriera.

3. Zapłata za towary zamówione w Sklepie może być realizowana za pośrednictwem:
a) Przelewu na rachunek bankowy Sklepu o nr 74 1140 2004 0000 3102 7760 9393
b) Systemu Przelewy24.pl;
c) Płatności za pobraniem – w momencie odbioru zamówienia.

§ 5 REKLAMACJE

1. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia Konsumentowi Towaru nieposiadającego żadnych wad.

2. Niektóre Towary dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta. W takim przypadku warunki gwarancji udzielanej na dany Towar zawarte są w treści karty gwarancyjnej dołączonej do Towaru. Sklep każdorazowo będzie informować Klienta, o tym że dany Towar jest objęty gwarancją producenta.

3. Klient może według własnego wyboru skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji udzielonej na Towar oraz z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi.

4. Jeżeli zakupiony w Sklepie Towar ma wady fizyczne lub prawne Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Termin wniesienia reklamacji wynosi dwa lata i rozpoczyna swój bieg od chwili wydania Towaru Klientowi.

5. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnień z tytułu rękojmi Klient może żądać od Sklepu: naprawy Towaru, wymiany Towaru na Towar wolny od wad, obniżenia ceny Towaru albo może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży.

6. W treści reklamacji Klient powinien wskazać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, opisać ujawnioną wadę Towaru, przedstawić swoje żądania, wskazać numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji ma nastąpić zwrot gotówki, a także przedstawić dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie.

7. Wraz z reklamacją Klient powinien dostarczyć do Sklepu reklamowany Towar.

8. Reklamacje należy kierować na adres: ipodroze.pl, ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa

9. W terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji Sklep ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji i powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu postępowania reklamacyjnego.

10. Konsument jest uprawniony także do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Wszelkie instrukcje dot. sposobu korzystania z tego trybu postępowania umieszczone są w zakładce dot. rozstrzygania sporów konsumenckich na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl

11. Konsumentowi przysługuje także uprawnienie do wniesienia skargi za pośrednictwem platformy internetowej Online Dispute Resolution znajdującej się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

12. Konsument jest uprawniony także do uzyskania pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sklepem, korzystając z bezpłatnej pomocy Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów, a także organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Na podstawie uprawnień zawartych w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę ze sklepem ipodroze.pl może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyni i bez ponoszenia kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od chwili doręczenia Towaru Konsumentowi (tj. objęcia Towaru w posiadanie).

3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy  za pośrednictwem wiadomości e-mail, którą należy skierować na adres sklep@ipodroze.pl lub listem poleconym na adres ipodroze.pl ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sklep za pośrednictwem wiadomości e-mail poinformuje Konsumenta o fakcie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności

6. Należności opisane w ust. 5 zostaną zwrócone Konsumentowi na rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty. W przypadku, w którym Konsument chciałby otrzymać zwrot należności na inny rachunek bankowy Konsument powinien w sposób wyraźny wskazać tą informację oraz właściwe dane do dokonania przelewu. Informację w tym zakresie należy skierować na adres e-mail sklep@ipodroze.pl

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsumentowi nie przysługuje prawdo do odstąpienia od umowy w przypadku umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
i) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
j) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
k) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
l) zawartej w drodze aukcji publicznej;
m) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
n) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7 DANE OSOBOWE

1. Poprzez akceptację Regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez ipodroze.pl danych osobowych Klienta podanych przez niego w podczas składania zamówienia w Sklepie.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie przez ipodroze.pl danych osobowych Klienta uniemożliwiać będzie dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

3. Administratorem danych osobowych jest ipodroze.pl.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

6. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

7. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 8 ipodroze.pl nie będzie wykorzystywać zgromadzonych danych osobowych do przesyłania informacji marketingowych, handlowych itp.

8. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody ipodroze.pl będzie upoważniony do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu informowania Klienta o promocjach w Sklepie, a także o dostępności nowych Towarów lub usług.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE

1. Strona internetowa Sklepu podlega ochronie przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

2. Ipodroze.pl jest właścicielem wszystkich treści (zdjęcia, teksty, video, muzyka etc.) umieszczonych na stronie internetowej dostępnej pod domeną www.ipodroze.pl

3. Klienci oraz pozostali użytkownicy sieci Internet bez zgody Sklepu nie mogą wykorzystywać treści zawartych na stronie internetowej dostępnej pod domeną www.ipodroze.pl

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu obowiązuje od dnia 01/04/2021. Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.

2. Regulamin jest częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy ipodroze.pl a Klientem.

3. Prawem właściwym do umów sprzedaży zawieranych pomiędzy ipodroze.pl a Klientem jest prawo polskie.

4. Wszelkie spory powstałe między Klientem będącym Konsumentem, a ipodroze.pl będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

5. Wszelkie spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a ipodroze.pl będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby spółki Solitom Partners Sp. z o.o.

6. Ipodroze.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, w którym dokonanie takiej zmiany podyktowane będzie zmianą obowiązującego porządku prawnego. Zmiana Regulaminu będzie skuteczna w terminie określonym przez ipodroze.pl, nie krótszym jednak niż 14 dni od chwili ustalenia nowej treści Regulaminu. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni poprzez wyświetlenie specjalnego komunikatu. Archiwalne wersje Regulaminu będą dostępne na stronie Sklepu.

7. Zamówienia złożone do chwili wejścia w życie nowej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia zamówienia.

8. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail] – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

Ipodroze.pl mając na uwadze konieczność wykonania obowiązku określonego w art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 1. z późn. zm.) niniejszym informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Zagrożenia, o których mowa w niniejszym dokumencie są zagrożeniami potencjalnymi, a ipodroze.pl dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia możliwie maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników oraz Klientów. Do najważniejszych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zaliczyć możliwość uzyskania przez osoby nieuprawnione dostępu do danych przekazywanych przez sieć Internet lub przechowywanych na urządzeniach podłączonych do sieci Internet. Ewentualna ingerencja w w/w dane może powodować, w szczególności ich utracenie lub niepożądaną zmianę.
Istotnym zagrożeniem każdej osoby używającej sieci Internet jest możliwość zainfekowania systemu lub urządzenia podłączonego do sieci Internet przez złośliwe oprogramowanie takie jaki wirusy, robaki, trojany oraz programy szpiegujące. Do podstawowych zagrożeń należy także SPAM tj. niepożądane i niezamówione wiadomości elektroniczne (np. e-mail) rozsyłane jednocześnie do znacznej liczby odbiorców.
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń zalecamy używanie programów antywirusowych renomowanych producentów takiego oprogramowania, a także ich bieżącą aktualizację. Włączenie zapory sieciowej tzw. firewall, regularne skanowanie urządzeń podłączonych do sieci Internet, a także uważną lekturę wszelkich umów licencyjnych, regulaminów etc.
Ipodroze.pl zgodnie z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez ipodroze.pl od systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik sieci Internet odwiedzający stronę Sklepu określone zostały w dokumencie Polityka Prywatności dostępnej na stronie www.ipodroze.pl