Regulamin korzystania z serwisu ipodroze.pl

 

Właścicielem strony internetowej www.ipodroze.pl jest firma Solitom Partners Sp. z o.o. z siedzibą ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa, NIP 525-22-21-795, REGON 017396536, (dalej zwane ipodroze.pl), które działa jako pośrednik turystyczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2268). Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) zawiera warunki wykonywania przez ipodroze.pl, na zlecenie Klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych oraz określa zasady korzystania z portalu ipodroze.pl (dalej zwanym „Portalem”).

Zasady ogólne

1. ipodroze.pl nie jest stroną umowy o świadczenie usług turystycznych oraz innych umów zawieranych za pośrednictwem Portalu, gdyż zawsze jest nią wyraźnie wskazany i określonym usługodawca oferującym usługi będące przedmiotem umowy. ipodroze.pl informuje, iż umowy o których mowa powyżej są zawierane i realizowane z uwzględnieniem Ogólnych Warunków Umów (zwanych najczęściej warunkami podróżowania i płatności i/lub warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych) danego usługodawcy. Z ipodroze.pl dochodzi jedynie do zawarcia umowy zlecenia pośrednictwa w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych z danym usługodawcą. W związku z tym poniższe warunki dotyczą wyłącznie świadczenia przez ipodroze.pl usług pośrednictwa i nie mają żadnego wpływu na warunki, na których odbywają się podróże, w których sprzedaży pośredniczy ipodroze.pl. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych poszczególnych usługodawców udostępniane są przed rezerwacją podróży i muszą zostać jednoznacznie zatwierdzone przez uczestnika/podróżnego również w imieniu wszystkich pozostałych podróżnych. Wobec powyższego stają się one częścią umowy pośrednictwa zawieranej z ipodroze.pl. W przypadku braku ogólnych warunków umów usługodawcy (przykładowo loty liniowe) zastosowanie mają dane warunki taryfowe towarzystwa lotniczego.

2. W gestii Klientów rezerwujących a następnie nabywających usługi za pośrednictwem ipodroze.pl pozostaje dopełnienie wymaganych warunków paszportowych i wizowych w krajach, które tego wymagają. ipodroze.pl służy pomocą oraz informacją dotyczącą warunków wizowych, nie odpowiada jednak oraz nie ma wpływu na przyznanie lub odmowę przyznania wiz. ipodroze.pl nie jest zobowiązane do weryfikowania informacji podawanych przez usługodawców i nie odpowiada przed uczestnikiem/podróżnym za poprawność lub kompletność danych przedstawionych przez jego potencjalnego partnera umowy, jaką zamierza zawrzeć Klient. ipodroze.pl nie ponosi też odpowiedzialności za błędy w pisowni, druku lub liczbach w ofertach dostarczonych przez usługodawców mieszczących się w Portalu.

3. Portal umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji i zakup wycieczek turystycznych oraz innych usług dostępnych w Portalu. Założenie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić również telefonicznie w Centrum Rezerwacji pod numerem wskazanym na stronie Portalu oraz w siedzibie Portalu. Prezentowane na stronach internetowych ipodroze.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

4. Korzystając z Portalu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Portalu.

5. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Dokonanie rezerwacji i zakupu wycieczki turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

7. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niezrealizowania świadczeń wykupionych z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w złożonej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym, dokonana zapłata za wycieczkę turystyczną podlega zwrotowi w części pomniejszonej o stratę poniesioną w wyniku zawarcia umowy i niezrealizowania świadczeń.

8. W chwili dokonania rezerwacji wycieczki turystycznej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.

Rezerwacja

1. Klient składa wiążące zlecenie dokonania rezerwacji pisemnie, ustnie, telefonicznie lub przez Internet na stronie www.ipodroze.pl klikając przycisk „Rezerwacja z płatnością online” na formularzu rezerwacyjnym. W każdym wypadku dokonania przez Klienta rezerwacji imprezy turystycznej np. last minute, usługi przewozu, wynajmu samochodu lub innej usługi, wybranej na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej ipodroze.pl. Portal rezerwację taką uznaje, jako złożenie przez Klienta wiążącej oferty zawarcia z danym Organizatorem Turystycznym umowy o świadczenie usług turystycznych na warunkach określonych w rezerwacji. Z chwilą potwierdzenia przez Organizatora otrzymania Państwa rezerwacji zawierającej w sposób oczywisty istotne postanowienia umowy o świadczenie usług turystycznych dochodzi do zawarcia umowy na warunkach określonych w Państwa rezerwacji oraz potwierdzeniu.

2. Klient dokonujący rezerwacji jest związany umową od momentu otrzymania pisemnego potwierdzenia rezerwacji. Potwierdzenie dokonania rezerwacji usługi przewozu, wynajmu samochodu lub innej usługi dostępnej na stronie internetowej Portalu może nastąpić mailem, faksem lub pocztą.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za czynności dokonane w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich podanych w zleceniu rezerwacji uczestników. Portal odpowiedzialny jest wobec uczestnika/podróżnego za prawidłowe pośrednictwo przy dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej, usługi przewozu, wynajmu samochodu lub innej usługi dostępnej na stronie internetowej ipodroze.pl.

4. ipodroze.pl nie ponosi w stosunku do uczestnika/podróżnego odpowiedzialności za należyte wykonanie świadczeń objętych zarezerwowaną imprezą turystyczną, usługą przewozu, wynajmu samochodu lub inną usługą dostępną na stronie internetowej www. ipodroze.pl bowiem w tym zakresie odpowiedzialność ponosi podmiot, który zawarł umowę z Klientem.

5. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Ipodroze.pl nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszeniu lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.

Płatność

1. ipodroze.pl jest uprawnione do pobrania od Klienta, w imieniu organizatora podróży, należności za zakupione usługi.

2. Należności za zakupione usługi i świadczenia płatne są wg warunków podróżowania i płatności wybranego organizatora lub przewoźnika w uzgodnionych terminach na rachunek bankowy ipodroze.pl lub u organizatora podróży. Jako datę dokonania zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku odbiorcy. Gwarantuje to terminowe otrzymanie dokumentów podróży przez podróżnego. Brak opłaty za zarezerwowane świadczenia i usługi, w wyznaczonym warunkami uczestnictwa terminie, upoważnia ipodroze.pl do anulowania rezerwacji zgodnie z obowiązującymi warunkami podróżowania i płatności danego organizatora. Koszty anulacji powstałe w tym procesie obciążają Klienta.

3. Przelewu należy dokonać w terminie wskazanym przez Doradcę ipodroze.pl. W przypadku ofert last minute które cieszą się ogromnym powodzeniem prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia do ipodroze.pl

4. Potwierdzenie przelewu należy przesłać drogą elektroniczną na adres email wczasy@ipodroze.pl lub też przedstawić w siedzibie biura ipodroze.pl wraz z następującymi danymi: - numer płatności (rezerwacji), - imię i nazwisko podróżnego.

5. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego będzie traktowane jako próba wyłudzenia i przekazane zostanie stosownym organom ścigania.

6. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy w terminie ustawowym 14 dni. Warunki rezygnacji wynikają z Ogólnych Warunków Podróżowania i Płatności

7. Jeżeli organizator podróży oświadczy, że nie może przyjąć zgłoszenia podróży, to kwota zaliczki uiszczona w momencie zgłoszenia zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi. W przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia przez organizatora podróży Klient nie jest uprawniony do żądania odszkodowania od ipodroze.pl lub organizatora podróży.

Dokumenty podróży

1. W przypadku podróży pakietowych wszystkie dokumenty podróży zostaną przekazane Klientowi albo przez ipodroze.pl albo przez organizatora podróży, dopiero po całkowitym uregulowaniu płatności. Sposób przekazania klientowi dokumentów określa Organizator. W przypadku rezerwacji krótkoterminowych dokumenty podróży zostaną zdeponowane na stanowisku odpraw Organizatora na właściwym lotnisku. Dokładniejszych informacji udzieli wszystkim klientom Doradca podróży po dokonaniu rezerwacji. Koszty przesłania dokumentów ekspresową drogą kurierską ponosi Klient.

Obsługa posprzedażowa

1. Status Państwa rezerwacji można sprawdzić w dowolnej chwili u Doradców, udzielą oni dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

2. Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z ipodroze.pl, aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.

3. ipodroze.pl poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora. Usługi Każdorazowo oferowany zakres usług wynika z opisu usługi organizatora podróży oraz z odnoszących się do nich danych w potwierdzeniu podróży. Dodatkowe porozumienia, które zmieniają zakres usług umownych, wymagają jednoznacznego pisemnego potwierdzenia. Zmiany usług i cen ipodroze.pl informuje, iż z reguły każdy organizator podróży zastrzega sobie możliwość dokonania zmian poszczególnych usług w stosunku od uzgodnionej treści umowy, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Podróżowania i Płatności danego organizatora. W takim przypadku ipodroze.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez organizatora w ramach umowy.

Odstąpienie przez Klienta od umowy oraz zmiany.

1. Każdy uczestnik podróży może w każdym momencie przed rozpoczęciem podróży odstąpić od zawartej za pośrednictwem ipodroze.pl umowy. Opłaty z tytułu odstąpienia od rezerwacji każdorazowo wynikają z Ogólnych Warunków Podróżowania i Płatności danego organizatora podróży. Warunki odstąpienia od umowy dostępne są, jako integralna część Warunków Podróżowania i Płatności, przed każdą rezerwacją w formularzu zgłoszeniowym. Odstąpienie od umowy oraz zmiana rezerwacji podróży mogą być zrealizowane wyłącznie za pośrednictwem firmy ipodroze.pl. Wiążącym terminem odstąpienia przez Klienta od umowy jest data otrzymania przez ipodroze.pl pisemnego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Rezygnacje przekazywane ustnie i telefonicznie nie będą uznawane za wiążące.

2. ipodroze.pl informuje, że jeżeli na życzenia Klienta będą podejmowane po zawarciu umowy, zmiany w odniesieniu do terminu podróży, jej celu, miejsca rozpoczęcia podróży, zakwaterowania oraz rodzaju transportu (zmiana rezerwacji), to organizator podróży pobiera opłatę z tytułu zmiany rezerwacji od każdego podróżnego. Zmiana rezerwacji usługi, w której pośredniczy ipodroze.pl, następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Podróżowania i Płatności danego organizatora Opłaty z tytułu zmiany lub odstąpienia od rezerwacji podane są w warunkach uczestnictwa oraz w opisach taryf danego przewoźnika lotniczego. Zwrot kosztów z tytułu nieodbytych lotów w przypadku podróży lotniczych jest uzależniony od przewoźnika oraz zastosowanej taryfy biletowej.

3. W przypadku podróży pakietowych (w tym podróży Last Minute) obowiązują Ogólne Warunki Podróżowania i Płatności danego organizatora podróży, które dostępne są przed każdą rezerwacją i które rezerwujący musi jednoznacznie zatwierdzić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rezerwacyjnym.

4. ipodroze.pl informuje, że w przypadku lotów liniowych obowiązują zasady danego towarzystwa lotniczego. ipodroze.pl nadto informuje, że ogólnie obowiązującą jest zasada, zgodnie z którą w przypadku wykupienia najtańszych klas cenowych zmiana rezerwacji i/lub odstąpienie od rezerwacji są niedozwolone. Opłaty z tytułu odstąpienia od rezerwacji pobierane są zgodnie z warunkami IATA oraz zastosowaną taryfą przewoźnika. Należy pamiętać, że mogą obowiązywać postanowienia taryfowe, które, o ile jest to możliwe, wyświetlane są w potwierdzeniu rezerwacji. Po wystawieniu biletu lotniczego w przypadku zmiany rezerwacji lub odstąpienia od rezerwacji, o ile nie ustalono nic innego, pobierana jest opłata zgodna z warunkami zastosowanej taryfy lotniczej. Klient ma obowiązek zapoznania się z warunkami taryfowymi przed wykupieniem biletu lotniczego.

5. W przypadku rezerwacji miejsc hotelowych obowiązują uregulowania konkretnego hotelu lub uregulowania pośredniczącego organizatora podróży.

6. W przypadku wynajmu samochodów obowiązują szczególne warunki rezerwacji i wynajmu samochodów podawane zawsze przez firmę wynajmującą.

7. W przypadku rezerwacji i wynajmu mieszkań / domków letniskowych obowiązują tu szczególne warunki handlowe danego oferenta.

8. W przypadku lotów specjalnych i czarterowych obowiązują ogólne warunki handlowe danego organizatora podróży / danego towarzystwa lotniczego, dostępne w procesie rezerwacji, z którymi rezerwujący ma obowiązek zapoznać się przed dokonaniem rezerwacji i które rezerwujący musi zatwierdzić. Wszystkie loty specjalne i czarterowe muszą zostać potwierdzone zwrotnie przez Klienta najpóźniej 48 godzin przez lotem powrotnym w danym towarzystwie lotniczym lub u organizatora. Jeżeli niniejsze potwierdzenie powrotu nie ma miejsca, ipodroze.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną anulację rezerwacji lub odmowę przyjęcia pasażera na pokład samolotu.

9. O ile zastosowana w rezerwacji taryfa lotnicza na to pozwala, Klient może wskazać osobę trzecią, która wyruszy w podróż zamiast niego. Powstałe z tego tytułu koszty dodatkowe obciążają Klienta. Wysokość kosztów dodatkowych ustalana jest zawsze przez usługodawcę i może zmieniać się w sposób znaczny w zależności od zbliżającego się terminu wyjazdu, zastosowanej taryfy, wybranego przewoźnika oraz rodzaju połączenia (przelot rejsowy, czarterowy).

Usługi, z których nie skorzystano

Jeżeli podróżujący nie skorzysta z poszczególnych usług podróży ze względu na wcześniejszy powrót lub z innych ważnych przyczyn, to organizator podróży lub usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny podróży. Polecamy zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia podróży.

Ubezpieczenia

Organizator podróży, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego Klienta - uczestnika imprezy. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela jest podana każdorazowo w warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych danego organizatora. Powyższe ubezpieczenie jest zawarte w końcowej cenie podróży. ipodroze.pl poleca zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji imprezy turystycznej i wcześniejszego powrotu z niej oraz doubezpieczenia swojego pobytu na czas podróży zagranicznej.

Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej w ipodroze.pl imprezy turystycznej.

2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej.

3. ipodroze.pl dokłada wszelkich starań, aby usługi świadczone przez Portal były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z jakości obsługi przez ipodroze.pl mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji.

4. Reklamacje związane z jakością obsługi przez ipodroze.pl należy składać na adres ul. Puławska 99, 02-595 Warszawa w formie pisemnej lub wysłać je na adres mailowy wczasy@ipodroze.pl, ipodroze.pl rozpatrzy Państwa reklamację w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty otrzymania.

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.

Informacje

1. Organizator imprezy zobowiązany jest do poinformowania klientów przed zawarciem umowy o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, obowiązujących w krajach docelowych oraz ich ewentualnych zmianach, a w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie wizy oraz innych wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej. Każdy uczestnik podróży odpowiedzialny jest za przestrzeganie wszelkich ważnych przepisów, niezbędnych w celu realizacji imprezy turystycznej, a także za posiadanie niezbędnych dokumentów podróży. Wszystkie niedogodności, które powstaną z powodu nieprzestrzegania niniejszych przepisów, obciążają podróżnego, nawet wówczas, gdy przepisy te miałyby się zmienić po dokonaniu rezerwacji.

2. ipodroze.pl w każdym wypadku udziela Klientom rzetelnych informacji do przekazania których obowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosząc odpowiedzialności za informacje przekazywane przez organizatorów turystyki. Wyczerpujące i aktualne informacje znajdą Państwo w poradniku “Polak za granicą” na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl.

Ograniczenia odpowiedzialności

1. Za świadczenie usług przez ipodroze.pl na rzecz Klienta odpowiedzialność ponosi wyłącznie dany organizator lub usługodawca. ipodroze.pl nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez danego usługodawcę. Dane dotyczące przewozów lub innych usług turystycznych, w których pośredniczy firma ipodroze.pl, opierają się wyłączne na danych przekazanych ipodroze.pl przez organizatorów i usługodawców. Nie przedstawiają one żadnego własnego zapewnienia ipodroze.pl w stosunku do uczestnika podróży.

2. ipodroze.pl ponosi względem Klienta odpowiedzialność za wykonanie usług pośrednictwa z zachowaniem należytej staranności.

3. Za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy pośrednictwa ipodroze.pl ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku przypisania winy przy zawarciu i wykonaniu umowy pośrednictwa.

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

1. ipodroze.pl zobowiązuje się, wykorzystywać dane uzyskane, przetwarzane i zachowywane podczas rezerwacji, rejestracji wyłącznie do celów realizacji umów oraz nie przekazywać ich dalej niezwiązanym osobom trzecim, o ile nie istnieje w tym względzie żadne ustawowe lub wymagane z urzędu zobowiązanie, na przykład w celu zwalczania nadużycia, w szczególności nadużycia kart kredytowych. 2. Jeżeli jest to konieczne do realizacji zawieranych umów, dane uczestników uzyskane podczas rejestracji mogą być przekazywane dalej danym usługodawcom lub osobom trzecim.

Właściwość miejscowa sądu

1. Umowa zawarta przez Klienta z ipodroze.pl podlega prawu polskiemu.

2. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ipodroze.pl wynikające z zawartej Umowy lub powstałe na jej tle będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

Postanowienia końcowe

1. ipodroze.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby informacje zawarte w Portalu (w szczególności materiały dotyczące rodzaju i zakresu świadczeń, ceny) wolne były od błędów i pomyłek, tym niemniej nie gwarantuje, iż błędy i pomyłki takie nie występują, w związku z czym wiążący charakter mają informacje wskazane w zawartej z Klientem (Użytkownikiem Serwisu) umowie o świadczenie usług turystycznych oraz w Warunkach Imprez Turystycznych.

2. ipodroze.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Portalu oraz za przerwy w dostępności do Portalu. ipodroze.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu. ipodroze.pl przypomina o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, takich jak w szczególności możliwość przejęcia przez osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich transmisji.

3. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez ipodroze.pl poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.ipodroze.pl Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie.

4. ipodroze.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez ipodroze.pl, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od ipodroze.pl, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

5. Korzystając z usług świadczonych przez ipodroze.pl oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.